Regulament

#CONCURS #BackToUniversity

01.10.2019 - 07.10.2019

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online INTERSPORT #BackToUniversity (numită în cele ce urmează "Concurs”) este compania Genco Trade S.R.L. cu sediul in București, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10252/1996, având Codul Unic de Înregistrare 9010121, deținătoarea licenței INTERSPORT pe teritoriul României (denumită în continuare INTERSPORT România)

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/intersportro/.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfasoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 01.10.2019 - 07.10.2019, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.instagram.com/intersportro/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care este inscrisa la data lansării Concursului, la cursurile unei facultati din Romania (indiferent de anul de studiu si/sau forma de invatamant) si care are domiciliul stabil sau reședința în România.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei INTERSPORT, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/intersportro/

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioada: 01.10.2019 - 07.10.2019, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit în secțiunea Notes de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/IntersportRO/ si/sau de pe siteul oficial www.intersport.ro;

b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanţii trebuie să urmeze paşii de mai jos:

i. aprecieze postarea aferentă concursului

ii. Să ne dea follow paginii @intersportro

iii.Să tăguiască doi colegi/prieteni de facultate într-un comentariu și să ne scrie filozofia după care se ghidează în noul an universitar. Persoana care  acumulează cele mai multe aprecieri primește un gift card în valoare de 200 de lei, valabil exclusiv în magazinele fizice Intersport, pâna pe 31.12.2019.

iv. În tragerea la sorți sunt incluse comentariile postate în perioada 01.10.2019 - 7.10.2019

v. Un participant are dreptul la 1 singur premiu.

c)  Să se înscrie în Concurs, folosind toţi paşii de mai sus în perioada 01.10.2019 - 7.10.2019, ora 23:59, ora României.

 

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul Concursului va primi un premiu („Premiul”) constând într-un gift card in valoare de 200 de lei, valabil în magazinele fizice Intersport din Romania. Acesta poate fi utilizat până la 31.12.2019.

6.2. Reprezentanții Organizatorului vor analiza toate comentariile primite și vor verifica îndeplinirea criteriilor de participare menționate în secțiunea 5. Se va desemna un castigator si o rezervă. În cazul în care va exista egalitate în numarul de aprecieri, departajarea va fi făcută prin jurizare, juriul fiind format din reprezentanți ai organizatorului, după urmatoarele criterii: originalitatea si creativitatea mesajului.

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de Instagram

https://www.instagram.com/intersportro/, în secțiunea comentarii și pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/IntersportRO/ în secțiunea “Notes”

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigatorului pe pagina https://www.instagram.com/intersportro/  si pe siteul oficial www.intersport.ro, după cum urmează:

(a) Pe data de 8 Octombrie 2019 va fi desemnat câștigătorul.

6.5 Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/intersportro/ in maximum 24 de ore de la data notificării pe pagina, faptul că a primit notificarea câștigarii premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare urmatoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada statutului de student (carnet de student/legitimatie de student, vizate la zi si/sau adeverinta eliberată de instituția la care este inrolat(ă)

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezervă.

6.7 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.8 Participantilor nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.9 INTERSPORT România nu raspunde pentru conținutul publicat pe Instagram de către participanți.

6.10 INTERSPORT România își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament agresiv pe parcursul Concursului. De asemenea, INTERSPORT România își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat de către participant pe Instagram, aduce atingere unei persoane sau încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.11 Publicarea unui comentariu pe Instagram presupune ca participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.12 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate catre INTERSPORT România, aceasta persoană pierde dreptul de a revendica premiul.

6.13 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.14 Valoarea totală a premiului este de 200 Lei.

6.15 INTERSPORT România nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.16 Câștigătorul Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevazut la punctul 6.1.

6.17. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Genco Trade S.R.L. cu sediul in București, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10252/1996, având Codul Unic de Înregistrare 9010121, deținătoarea licenței INTERSPORT pe teritoriul României. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

6.18. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Facebook Oficiale “INTERSPORT România” sectiunea Notes.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunţă lansarea Concursului.

Update 08.10.2019
Câștigător concurs #BackToUniversity
Dragi participanți, Câștigătoarea concursului #BackToUniversity, desfășurat pe pagina de INSTAGRAM Intersport România, este Ramona Popescu (ramona.popescu13).
Felicitări!
Vă mulțumim pentru participare!